Muhasebecilik mesleği çok saygın ve köklü bi meslektir.Dünyanın en eski mesleklerinden birisi olmasına karşın ülkemizde yasası 10 yıl önce oluşturulmuştur.Bu on yıllık süre zarfında muhasebecilik mesleğinde bir çok gelişmeler oldu.Devamlı çıkan yeni yasalar veya değiştirilen yasalar sayesinde Muhasebecilik mesleği çok rağbet gören bi meslek haline gelmiştir.

Bu güzel mesleğin bu kadar rağbet görmesinin nedenlerinden birisi de saygın bi meslek oluşudur. Bu saygınlığın korunması ve devamlılığını sağlamak için Serbest muhasebeci,mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin uyması gereken bazı mesleki ahlak kuralları ve etikler vardır.Eğer bu kişiler kanuna göre ruhsat almışlarsa uymaları gereken kurallar ve sorumluluklar 3568 nolu yasa ve bu yasaya bağlı yönetmeliklerce belirtilmiştir.Bu yasalar toplum, müşteri ve diğer meslek mensuplarıyla ilişkilerde uyulması gereken ve yerine getirilmesi gereken kuralları içerir.Bu meslek ahlak kuralları serbest muhasebeci,mali müşavirler,yeminli mali müşavirlerin ve muhasebe meslek şirketlerini kapsar.Bu kurallardan bağzıları şunlardır:

Bu kurallardan ilki meslek ünvanı ve yeterlilik ilkesidir meslek mensupları meslek unvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde hareket etmek zorundadırlar ki bu etik kurallarının ana maddesidir.Ayrıca bu mesleğe dahil olanların sahip oldıkları unvanların dışında başka unvanların kullanılmaması gerekmektedir.

Meslek mensuplarının, çalışmalarında başarılı olmaları dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olmaları ile mümkündür. Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalmalı ve görevlerini sürdürürken gereken özen ve titizliği göstermeliler.
Meslek mensupları faaliyetleri sırasında öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile kimseye söyleyemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; ancak adli yargıya göre suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.Tanıklık sırları açıklamak sayılmaz.
Meslek mensupların bazı kurumlara karşı sorumlukları vardır ve meslek mensubu bu sorumluluklarını yerine getirmekle yükümlüdür.


a) Sosyal Sorumluluk:
Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar.


b) İşletme Sahip ve Yöneticilerine Karşı Sorumluluk:
Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar.


c) Meslektaşlara Karşı Sorumluluk:
Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.